+31 (0)342 404500 info@wienese.nl

Algemene voorwaarden

Wienese klimmaterialen

Algemene Voorwaarden van Wienese klimmaterialen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Onder Wienese wordt verstaan: Wienese BV, gevestigd te Barneveld, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Onder wederpartij wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij Wienese, dan wel degene aan wie Wienese een aanbod doet.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, diensten/leveranties/werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Wienese. De toepasselijkheid wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte, het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan. Door aan Wienese een offerte aan te vragen of met haar een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle door Wienese gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Wienese of door feitelijke uitvoering door Wienese komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Wienese slechts voor zover deze schriftelijk door Wienese zijn bevestigd c.q. feitelijk door Wienese zijn uitgevoerd.

2.2 Als wederpartij aan Wienese gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Wienese uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek danwel magazijn. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Wienese is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

2.4 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Wienese het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij wederpartij in rekening te brengen.

2.5 Door de wederpartij te stellen technische eisen aan de te leveren zaken, afwijkende van de normaal in Nederland geldende, dienen uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst aan Wienese kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 3: Levertijd

3.1 De levertijd wordt door Wienese bij benadering vastgesteld. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Wienese derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Wienese in verzuim raakt.

3.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Wienese er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

3.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Wienese.

3.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Wienese bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan Wienese de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Wienese kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

3.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 4: Overmacht

4.1 Indien naar het redelijk oordeel van Wienese als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Wienese zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

4.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Wienese niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoom-kernreacties, machinebreuk, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Wienese naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

4.3 Indien Wienese bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 5: Levering

5.1 De producten wordt als geleverd beschouwd wanneer:

 1. wederpartij de producten heeft goedgekeurd;
 2. De producten door wederpartij in gebruik zijn genomen;
 3. wederpartij de producten niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van de producten niet in de weg staan.

5.2 Mits uitdrukelijk anders overeengekomen berekenen wij voor alle producten een transportvergoeding. Het staat u vrij gekochte goederen in Barneveld bij het magazijn af te halen.

 

Artikel 6: Risico-overgang

6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek dan wel magazijn; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Wienese deze ter beschikking stelt aan wederpartij. Ter beschikking stelling geschiedt middels het kenbaar maken door Wienese aan de wederpartij dat de zaken gereed zijn.

6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen wederpartij en Wienese overeenkomen dat Wienese voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3 Als bij koop sprake is van inruil en wederpartij in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij wederpartij tot het moment dat zij deze in het bezit heeft gesteld van Wienese.

 

Artikel 7: Afnameverplichting

7.1 Indien de wederpartij de door haar bestelde zaken niet afneemt op het moment dat deze haar conform de overeenkomst worden aangeboden, of, bij een levering op afroep, na het verstrijken van de termijn voor afname in de overeenkomst opgenomen, dan wel indien de wederpartij Wienese geen, onvoldoende of onjuiste instructies geeft omtrent levering of plaats van aflevering, worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder die uit hoofde van opslag en transport, komen voor rekening van de wederpartij. De kosten verbonden aan de opslag bedragen tenminste 5% van het factuurbedrag van de zaken per maand, met een minimum van € 250,- per maand.

7.2 Blijft de wederpartij na 8 dagen na bovengenoemde gebeurtenis nog immer nalatig in haar afnameverplichting, dan is Wienese gerechtigd om hetzij – nakoming van de overeenkomst plus schadeloosstelling te vorderen, hetzij – middels een daartoe strekkende verklaring de overeenkomst te ontbinden, waarbij Wienese onverkort aanspraak kan maken op vergoeding van haar volledige omzetschade ten gevolge van de ontbinding.

7.3 Wienese kan pas gehouden zijn tot afgifte van de zaken, na ontvangt door haar van de volledige betaling van koopsom en bijkomende kosten.

7.4 Wienese mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Wienese binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling geschiedt ter plaatse van Wienese dan wel via overboeking naar/storting op een door Wienese aan te wijzen bankrekening. Ieder recht op verrekening of opschorting is uitgesloten.

8.2 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage, verhoogd met 3%. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

8.3 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150.

8.4 Wienese heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Wienese, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Wienese is ontvangen.

8.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar zodra:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. wederpartij failliet is gegaan of surseance van betaling c.q. wettelijke schuldsanering aanvraagt;
 1. beslag op zaken of vorderingen van wederpartij wordt gelegd;
 2. de wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 3. de wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 9: Prijswijziging

9.1 Wienese is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door Wienese nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan wederpartij.

9.3 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

 

Artikel 10: Keuring en Garantie

10.1 Door of vanwege Wienese (op)geleverde zaken of afgeronde werkzaamheden worden door de wederpartij direct bij melding door Wienese van levering of gereedkoming gekeurd. Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de wederpartij direct na de eerste melding. De keuring mag door een derde worden uitgevoerd, en Wienese mag bij de keuring aanwezig te zijn. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de verwachtingen voldoet, dan stelt de wederpartij Wienese daarvan onverwijld in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak.

10.2 Keurt wederpartij de producten niet goed dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Wienese. Zij zal Wienese dan in de gelegenheid stellen de producten opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel, alsmede die van artikel 5, zijn daarop opnieuw van toepassing.

10.3 Wienese staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

10.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Wienese gedurende de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Wienese worden terug gezonden. Daarna zal Wienese de keuze maken of hij:

– de zaak herstelt;

– de zaak vervangt;

– wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

10.5 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het repareren van door wederpartij aangeleverde materialen dan staat Wienese voor de in lid 3 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een reparatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Wienese de keuze maken of hij:

– de reparatie opnieuw uitvoert.

– de wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

10.6 Voor die onderdelen waarvoor wederpartij en Wienese dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als wederpartij gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

10.7 Wederpartij moet Wienese in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

10.8 Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Wienese heeft voldaan.

10.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– wijziging en/of reparatie door anderen dan Wienese.

 1. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

10.10 Na ommekomst van de in dit artikel genoemde termijnen gelden geen

garanties meer.

 

Artikel 11: Reclamaties

Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Wienese heeft gereclameerd.

 

Artikel 12: Ontbinding

12.1 Wienese kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

 1. a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 1. b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 1. c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Wienese hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
 1. d) Wienese de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

12.2 Bij een ontbinding op grond van art. 12.1 a), b) of c) is Wienese gerechtigd tot vergoeding van haar volledige omzetschade.

12.3 Als wederpartij de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Wienese en Wienese hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Wienese heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

13.1 Na levering blijft Wienese eigenaar van geleverde zaken zolang wederpartij:

 1. nog niet de volledige koopprijs, inclusief samenhangende vorderingen, aan Wienese heeft voldaan;
 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 1. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 1. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.3 Als Wienese geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Wienese te verpanden.

13.4 Indien Wienese gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, dan wordt haar op haar eerste verzoek toegang tot het geleverde verschaft. De wederpartij machtigt Wienese bij voorbaat en onherroepelijk, zonder dat daartoe een nadere akte is vereist, om haar terugnemingsrecht uit te oefenen.

 

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

14.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten behoudt Wienese op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

14.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Wienese ongeacht of aan wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Wienese niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan Wienese een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3 Wederpartij moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Wienese gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan Wienese een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast nakoming en naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Voor zover in deze voorwaarden aansprakelijkheden niet uitdrukkelijk worden aanvaard zijn de door Wienese verrichte werkzaamheden en leveringen voor risico van de wederpartij. Derhalve accepteert Wienese geen aansprakelijkheid voor schade, en vrijwaart de wederpartij Wienese voor aanspraken van derden wegens schade;

-voortvloeiende uit de door haar verrichtte werkzaamheden of leveranties of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order;

-die het gevolg zijn van een gebrek c.q. de kwaliteit van geleverde of gebruikte

zaken;

-veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order c.q. overeenkomst

(deels) in haar plaats heeft gesteld;

-die ontstaat doordat zij een overeenkomst beëindigt of de last tot vervullen van de

order opzegt.

15.2 Wienese is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Wienese toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Wienese verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Een schadevergoeding is ten allen tijden beperkt tot het bedrag dat Wienese in de achterliggende leverantie aan de wederpartij in rekening heeft gebracht.

15.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, alsmede immateriele schade.

15.4 Wederpartij vrijwaart Wienese voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Wienese geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel 16: Diversen

16.1 Wienese is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Wienese.

16.2 Wienese is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wienese zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

16.3 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Wienese door te geven.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3 Alle geschillen met betrekking tot de door Wienese gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Wienese mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Neem contact met ons op

Energieweg 36, 3771 NA Barneveld